پرستاری و تدریس
تدریس دروس برای مدرسین پرستاری 

اصول کلی تکنیک های جراحی

 

   دردنیای جدید،با توجه به رشد روزافزون تکنولوژی خصوصاً در حیطه پزشکی و روش های جراحی ،نیاز اساسی برای فراگیری عواملی که بی شک باعث بکارگیری بهتر از این پیشرفت ها می شود؛مشهود است.

   دراین نوشته سعی دارم با یادآوری این عوامل توجه شما را به یک نکته کلیدی جلب کنم که «در تمام زمینه ها فقط با تلاش می توان مؤفق شد.»

   با نگرش ویژه به کار در اتاق عمل خاطر نشا ن می کند که موضوع ذیل در تمام شئونات زندگی مثل خانه وخانواده،اجتماع،سیاست،اقتصاد و ورزش می تواند نقش ایفا  کند.

                         

1.     خصوصیات فردی و رفتاری

2.     مهارتهای عملی

3.     آمادگی

 

   قبل از پرداختن به موضوع دو تعریف از جراحی را مرور می کنیم :« آمبروآزپاره1582؛جراحی حرکت تند دستهای بی باک وآزموده است.» توجه کنیم به کلمات این جمله کوتاه  و پر معنی وبخاطر داشته باشیم که جراحی هنر است  وحرکت تند دستهای بی باک و آزموده به معنی شتابزدگی نیست،بلکه ناشی ازآزمودگی و شجاعتی است که بر پایه حرکات تمیز وحساب شده وبا سرعتی که دقت و فن آوری شاخ و برگ آن است.پس در اینجا "بی باکی"،بی گدار به آب زدن نیست. اما تعریف دوم:«  جراحی هنر کار کردن با دو جفت  دست است. » روشن است که باید دو فکر با هنرنمائی خود یک کار حساب شده و منطقی را انجام دهند، برای کار هنرمندانه ای که از نقطه شروع تا پایانش بر اساس قواعد خاصی است، باید از دو جفت دست یعنی دو انسان کمک گرفت،پس نقش جراح و کمک آن نقشی تنیده در هم است البته با نقش و نگاری منظم و با قاعده.

                                  

o     خصوصیات فردی و رفتاری

    به جملات وکلمات کلیدی زیر توجه کنیم و بی تفاوت از کنار آن نگذریم ،جهت شروع از « توجه جدی به جزئیات »به عنوان توجه و تمرکز وتفکر یاد می کنیم ؛توجه جدی به جزئیات غیر از حاشیه رفتن وپرداختن به امورات بیهوده است؛اعضاء تیم جراحی این خصوصیت  را کاملاً حس می کنند. صعود از «توجه جـدی به جزئیات» رسیدن به بلندای دیگر که آن « تصمیم منطقی » است. مطمئن باشید که با توجه جدی به جزئیات با عقل سلیمی که خداوند در نهاد بشر قرار داده  تصمیم منطقی اتخاذ خواهـــــــد شد؛ تصمیمی که ارائه خدمات کمی و کیفی  مطلوبی را به همراه خواهد داشت. لازم به توضیح و یا توجیه نیست که کسی که تصمیم  منطقی می گیرد« تسلط به خود » دارد و بنابراین نا خواسته به بلندای دیگری  کـــه « مقاوم درمقابل استرس » است کشانـده می شود ؛ همه می دانند  فردی

که به خود تسلط دارد یقیناً در مقـــابل استرس مقاوم است وارمغان این مقاومت « بلوغ و پختگی » است که در شخصیت فرد حکاکی می شود،بارها شنیده ایم که می گویند:فلانی آدم پخته ای است. حتماً با خود می گوئید ره آورد بلوغ و پختگی چیست؟ بله « رهبـــری » است. رهبری تعریف گوناگونی دارد .رهبری  در تیم جراحی  از اهمیت بسزائی برخوردار است، بد نیست که اشاره شود که رهبر یکی از ماست ،تافته ای جدا بافته نیست.رهبر،بهترین ماست، هماهنگ کننده ومسئولیت پذیر است .رهبـــر با خصوصیات فردی و رفتاری یاد شده همیشه در دل کارکنان جای دارد.

     براستی نقش "خصوصیات فردی و رفتاری"در حیطه کار در اتاق عمل چیست؟مسلح بودن تیم جراحی به این خصوصیات چه دستاوردی دارد؟

                               

o     مهـــــــارت های عملی

    مجموعه کارکنان اتاق عمل در ایفای نقش خویش از« چابکی و تحرک طبیعی»برخوردارند.سرعت همراه با دقت و تکنیک لازمی انکار ناپذیر است .در مواقع حساس موضوع "روانی حرکتــی" نقش خود  را  نمایان میکند،در کار تیمی اگر یکی از اعضاء کند باشد،نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. حتماً با  "دوامدادی"  اشنا هستید،دونده ای

می دود و مسئولیت خود را به هم تیمی خود می سپارد وآن دیگری با سرعت ودقت واستفاده ازقواعد بازی به هم تیمی دیگر می رسد .در مجموع  تیم "هدف و منافع مشترک" دارد. تصور کنید یکی از اعضاء تکروی کند و یا از هوشیاری و هوشمندی برخوردار نباشد و کند عمل کند،چه می شود! کار تیمـــی عزم جمعی می طلبد.

   در"مهارتهای عملی" پس از چابکی و تحرک طبیعی « مهارت های کسب شده » بسیار حائز اهمیت است . بر می گردیم  به "دوامدادی"  دونده ای که انفرادی خوب می دود اما در کار تیمی مهارت کسب شده ندارد، مؤفق نیست. مهارت های کسب شده بی شک چابکی و تحرک طبیعی به همراه خواهد آورد که به سود بیمار خواهد بود.نکته قابل اشاره در مهارتهای عملی« حرکات اقتصادی صرفه جویانه» است ،اگر مهارت پیشانی عملیات باشد مطمئن باشید

 کـه از امکانات و منابع اعم از نیروی انسانی و تجهیزات به نحوه احسن استفاده می شود و از همه مهمتر از اتلاف وقت جلوگیری شده و در این بین با بکار گیری صحیح از امکانات بـــار کمتری به دوش بیمار گذاشته خواهد شد.  

                                        

o     آمادگـــــی

      همانطور که از معنی کلمه می توان دریافت، مقدماتی است جهت رسیدن به یک هدف، آمادگی در تمام شئون زندگی لازم است  و در حیطه کــــــــار در اتاق عمل به مواردی اشاره

می شود:« دانش پــــــزشکی شامل آناتومی ،پاتوفیزیولوژی وفارماکولوژی  » جهت آمادگی کار در اتاق عمل از ضروریات غیر قابل اجتناب است ،با شناخت آناتومی و پاتوفیزیولوژی دانستن روش ها و فنون جراحی تسهیل می شود.

     از ارکان دیگر آمادگی « مطالعه در مورد بیمار » است،بیمار را باید شناخت واین شناخت بی شک در حیطه فعالیت های شغلی است. مسلماً اگر ندانیم  بیمار چه مشکلی دارد،چه نوع عملی در پیش دارد، چــــه موضوعی باعث وحشت و اضطراب او شده و.... نمی توانیم  فعالیتی  در جهت  آمادگی  ارائه خــدمات داشته باشیم.

پس  با توجه  به آگاهی از دانش پزشکی و شناخت  روش ها وفنون جراحی باید در خصوص بیمــــار مطالعه داشت.آماده سازی بیمار از نظر روانی اجتماعی از نکات بسیار مهم است که گاهی توجه جدی به آن نمی شو د،در این خصوص  بیشتر به کودکان توجه  می شود،اما آمادگی وآماده سازی روانی ممکن است به یک مهندس سرشناس فلان رشته نیز نیاز اساسی باشد.

   آخرین نکته ای که در خصوص "آمادگی" مطرح می شود « پیش بینی های لازم » است.روشن است که با طی کردن مسیر آمادگی به راحتی می توان بدون اینکه "نسترآداموس

پیشگوی" بود،پیش بینی لازم را کـــرد .

به طور مثال فردی به دنبال ضربه شدید به قفسه سینه دچار هموتوراکس شده است و نیـــــاز به "چست تیوب گذاری" دارد .پیش بینی لازم در این مورد فراهم کردن فوری لوازم جراحی مذکور است .

     به خوبی می دانیم کسی که آمادگی کار کردن در اتاق عمل را دارا می باشد در حین فعالیت های تیمی تمرین شده نسبت به موارد زیر حساس است:

·        حرکات و تکلم را در اتاق عمل به حداقل می رساند.

·        حرکات تمیز وسنجیده دارد

·        استریلیته را شدیداً رعایت می کند

·        در وضعیتی می ایستد که بتواند به آسانی از لوازم جراحی استفاده کند

·        توجهش دائم به میدان عمل است

·        از وسایل مناسب استفاده می کند

·        بافت را حین عمل مرطوب نگه می دارد

·        فقط چیزی را حرکت می دهد که لازم است

·        فقط چیزی را می برد که می بیند

·        درحین عمل با ملایمت و نرمش بافت را دستکاری می کند

·        با ارتقاءتکنیک و کار گروهی زمان باز ماندن زخم را به حداقل می رساند  

 

[ یکشنبه نوزدهم مهر 1388 ] [ 22:23 ] [ مختار یعقوبی ]

يک فرد انستریل بايد

 

مراقب باشد که اگر اسکراب ندانسته با محل انستریل تماس پیدا کرد به او اطلاع دهد

هرگز به ترالی استریل تکیه ندهد

هرگز برای ریختن محلول در ظرف استریل روی ترالی خم نشود

هرگز بین بیمار درپ شده و ترالی استریل حرکت نکند

در صورت تردید در استریل بودن یا الوده شدن وسیله ای ،انرا از جریان کار خارج کند

 

[ یکشنبه نوزدهم مهر 1388 ] [ 22:21 ] [ مختار یعقوبی ]

انسزیون های شکمی

انسزیون مدین : محل برش این انسزیون از خط لینا آلبا از زایده ی گزیفویید تا پوبیس می باشد . از این برش در عمل های جراحی پانکراس . و معده مورد استفاده قرار می گیرد . از انواع برش مدین : اگر این برش از زاییده ی گزیفویید تا ناف باشد به آن آپرلیناآلبا می گویند و اگر از ناف تا پوبیس باشد به آن لاور لینا آلبا می گویند .

 

پارا مدین : برش هایی می باشد که اطراف مدین زده می شود . کاربرد در عمل های جراحی پانکراس . معده و دوازدهه مورد استفاده قرار می گیرد .

 

انسزیون عرضی :از این انسزیون به علت آسیب به اعصاب عضلات راست شکمی بهتر است کمتر مورد استفاده قرار گیرد .

 

برش مک بورنی : برشی است که از خار ایلیاک تا ناف در یک سوم خارجی زده می شود و برای عمل های جراحی مانند آپاندکتومی و... مورد استفاده قرار می گیرد .

برش لانز : از این برش برای عمل های جراحی آپاندکتومی مورد استفاده قرار می گیرد .

 

انسزیون های قفسه سینه

 

 آنترولترال : از قدام به خارج یا پهلو .

پوسترو لترال : از خلف به خارج یا پهلو .

انسزیون خط وسط : از این انسزیون در عمل های قلب مورد استفاده قرار می گیرد . عارضه آن به دلیل برش بر روی استرنوم عفونت می باشد .

انسزیون های رحم

فان اشتاین :در این برش پوست و فاسیا به صورت عرضی برش داده می شود و خود عضله رحم به صورت طولی برش داده می شوند . این برش اسکار کم . زیبایی زیاد . بهبودی سریع ولی در این روش خونریزی زیاد می باشد . از این روش بیشتر برای افراد لاغر مورد استفاده قرار می گیرد

 

مای لارد :در این روش پوست . فاسیا و خود عضله رحم به صورت عرضی زده می شوند . و از لحاظ فواید و عوارض عکس فان اشتایین می باشد .

 

مید لاین : پوست . فاسیا و عضله رحم به صورت طولی برش داده می شوند . از لحاظ عوارض و فواید این برش عکس فان اشتاین می باشد

 

  

انسزیون های شکمی

انسزیون مدین : محل برش این انسزیون از خط لینا آلبا از زایده ی گزیفویید تا پوبیس می باشد . از این برش در عمل های جراحی پانکراس . و معده مورد استفاده قرار می گیرد . از انواع برش مدین : اگر این برش از زاییده ی گزیفویید تا ناف باشد به آن آپرلیناآلبا می گویند و اگر از ناف تا پوبیس باشد به آن لاور لینا آلبا می گویند .

 

پارا مدین : برش هایی می باشد که اطراف مدین زده می شود . کاربرد در عمل های جراحی پانکراس . معده و دوازدهه مورد استفاده قرار می گیرد .

 

انسزیون عرضی :از این انسزیون به علت آسیب به اعصاب عضلات راست شکمی بهتر است کمتر مورد استفاده قرار گیرد .

 

برش مک بورنی : برشی است که از خار ایلیاک تا ناف در یک سوم خارجی زده می شود و برای عمل های جراحی مانند آپاندکتومی و... مورد استفاده قرار می گیرد .

برش لانز : از این برش برای عمل های جراحی آپاندکتومی مورد استفاده قرار می گیرد .

 

انسزیون های قفسه سینه

 

 آنترولترال : از قدام به خارج یا پهلو .

پوسترو لترال : از خلف به خارج یا پهلو .

انسزیون خط وسط : از این انسزیون در عمل های قلب مورد استفاده قرار می گیرد . عارضه آن به دلیل برش بر روی استرنوم عفونت می باشد .

انسزیون های رحم

فان اشتاین :در این برش پوست و فاسیا به صورت عرضی برش داده می شود و خود عضله رحم به صورت طولی برش داده می شوند . این برش اسکار کم . زیبایی زیاد . بهبودی سریع ولی در این روش خونریزی زیاد می باشد . از این روش بیشتر برای افراد لاغر مورد استفاده قرار می گیرد

 

مای لارد :در این روش پوست . فاسیا و خود عضله رحم به صورت عرضی زده می شوند . و از لحاظ فواید و عوارض عکس فان اشتایین می باشد .

 

مید لاین : پوست . فاسیا و عضله رحم به صورت طولی برش داده می شوند . از لحاظ عوارض و فواید این برش عکس فان اشتاین می باشد

[ یکشنبه نوزدهم مهر 1388 ] [ 22:12 ] [ مختار یعقوبی ]

وظایف سیرکولیت

 

وظایف پرستار سیرکولیت یا سیار  :

در حین عمل اتاق را ترک نکند

قابل اعتماد اسکراب باشد

وسایل و بسته ها را بدون الوده کردن لایه داخلی ان باز کند

به میز تکیه نداده و دست خود را روی ان نبرد

بسته ها را از نظر سالم بودن و تاریخ مصرف کنترل کند

کلیه وسایل مورد درخواست اسکراب را در اختیارش بگذارد

بسته استریل را روی سطح خیس یا مرطوب نگذارد

بسته خیس را از محیط خارج کند

 بندهای پشت گان اسکرابها را ببندد

محلول استریل را روی میز در اختیار اسکراب قرار دهد انرا به اطراف نپاشد

در ابتدای عمل کلیه وسایلی که نیاز به شمارش دارد را با همکاری اسکراب شمارش و ثبت کند

شمارش وثبت وسایل را قبل بستن محل جراحی تکرار کند

مجددا در زمان بستن پوست انرا تکرار کند

در اماده سازی بیمار برای جراحی و پوزیشن دادن وی کمک کند

از اندامها و بدن بیمار حین عمل مراقبت کند

صفحه دیاترمی را زیر بیمار گذاشته  و درجه حساسیت مورد نیاز جراح را روی ان تنظیم کند

ساکشن،چراغ دستی ظروف نگهداری نمونه ها و برگه پاتولوژی امضا شده را اماده کند و نمونه را به ازمایشگاه بفرستد

هر نوع داروی درخواستی توسط جراح را اماده و مشخصات انرا با اسکراب یا بیهوشی کنترل کند

 قبل و پس از عمل ترالی و گنجه های ذخیره را کنترل کند

در بستن تورنیکه کمک کند

ضمن پانسمان پوست با چسب از عدم حساسیت ان اطمینان حاصل کند

در بلند کردن و بردن بیمار به ریکاوری کمک کند

در تمام مراحل اتاق عمل را تمیز و مرتب نگهدارد

 

[ یکشنبه نوزدهم مهر 1388 ] [ 22:3 ] [ مختار یعقوبی ]

سوزن های جراحی :

انواع سوزن های جراحی :

دارای نخ و بدون نخ.تیز.کند.راست. نیمه خمیده.خمیده.تاپر

سوزنهای تیز:

(راست،نیمه راست کمتر استفاده می شود):پوست،گوارش، اعصاب، حفره دهان، حلق،تاندون،عروق

سوزن تروکار :

بسیار قوی.در جراحی زنان و ارتوپدی

سوزن گرد یا خمیده:

 

برای داخل حفرات.لایه زیر جلد.چربی.روده.معده.مجاری صفراوی و کبدی.حالب. اپاندیس.اطراف عروق خونریزی دهنده

انواع سوزن های جراحی :

1-نیمه خمیده:4/1 خمیده(چشم،میکروسرجری)

8/3 خمیده(چشم،فاسیا،عضلات،لایه های پوششی،تاندون،عروق،اوروژنیتال)

2-خمیده:2/1 خمیده(مجاری صفراوی،گوارشی،تنفسی، ادراری تناسلی،حفرات بدن، پوست، چربی زیر جلد)

8/5 خمیده(قلب وعروق،دهان،بینی،لگن،اوروژنیتال دوخت اولیه)

ترکیبی (چشم)

تاپر:عضلات یا بافتهای شکننده.زنان.اورتوپدی.

فنری-فرانسوی-شکافدار:دارای فنر برای راحتی در نخ کردن ان

 

 

نخ بخیه

 

انواع نخ بخیه

نخ بخیه

نخ های بخیه غیر قابل جذب

نخ های بخیه قابل جذب

انواع نخ:قابل جذب.غیر قابل جذب

 

 نخ بخیه کاتکوت:

موارد استفاده از نخ بخیه کاتکوت :

از روده گوسفند یا گاو.جذب سریع 5-3 روز. نامطمئن کردن این نخ.اندازه 3-0/7

انواع نخ بخیه کاتکوت :

1-نخ بخیه پلین یا ساده:زرد رنگ با قابلیت جذب بالا.در رگهای خونی.سطحی.صفاق.زیر جلد در پلاستیک

2-کرومیک:کلاژن اغشته به کروم.جذب با سرعت کمتر(30-14 روز). فاشیا. پریتوئن.لیگاتور محل خونریزی.دیواره بینی.توبکتومی.هیسترکتومی

پلی ژلاتین( بنفش یا بی رنگ) وپلی ژلیکولیک اسید(سبز یا بی رنگ): با یا بی سوزن.جذب پس از15 تا 60 روز.در زخمهای با احتمال عفونت.مصرف کنندگان کورتون.

پی –دی- اس،دکزان:بکندی جذب می شود

نخ های بخیه غیر قابل جذاب :

انواع نخ های بخیه غیر قابل جذب :

نخ بخیه کتان و سیلک (عدم استفاده در موارد عفونی) .  

نخ بخیه سیم استیل(چند رشته ای:لیگامان.تاندون.قلب-تک رشته ای: ارتوپدی. قفسه سینه)

نایلون.پلی پروفیلین.پلی اتیلن.پلی استر (پلاستیک. پوست.قلب عروق. ارتوپدی): پرولن.نورولون.اتیلون.اتیبوند

 

[ سه شنبه چهاردهم مهر 1388 ] [ 1:24 ] [ مختار یعقوبی ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

کارشناس ارشد آموزش پرستاری
موضوعات وب
امکانات وب